Wales Heads of Trading Standards

Improving Trading Standards in Wales

Penaethiaid Safonau Masnach Cymru Yn Gwella Safonau Masnach Yng Nghymru

Home pageNewsLatest news > News item

News item

Trader sold faulty toaster with false safety certification

An eBay trader who sold a toaster with a melted plug was later found to be falsely claiming that his products had appropriate safety testing certification.

Andrew Backhouse, of Wartling Close, St Leonards-on-sea, Hastings, was trading as a business seller called ‘deals-are-me’ on eBay, selling mostly refurbished Dualit toasters.

Backhouse sold a Pembrokeshire consumer a Dualit toaster for more than £80 plus postage. 

However, when the item was delivered, the buyer found the plug had been melted and not useable.

The consumer complained to the seller but was wrongly accused of trying to scam the trader. Backhouse even told the buyer that he would be reported to police.

The consumer contacted Pembrokeshire County Council’s Trading Standards team who began an investigation.

At Hastings Magistrates Court on Thursday, March 31st, Magistrates heard that Backhouse advertised his toasters as being sold with a PAT (Portable Appliance Testing) certificate.

In his adverts he stated: ‘All my machines are supplied with a PAT Test Certificate valid for 1 year… Beware of any eBay “Refurbisher / Seller” that does not offer full PAT Certification. Anyone can just put a sticker on a toaster claiming it is safe. Insist on a checkable PAT Certificate from a bona-fide qualified tester!’

However, the Council revealed that the PAT certificate was not legitimate. 

The tester’s name and address was not recognised by NICEIC as being a registered member, despite their Trademark being shown on the PAT certificate.

Backhouse admitted two offences under the Consumer Protection from Unfair Trading regulations 2008.

He pleaded guilty to misleading the complainant by virtue of the PAT certificate and for aggressive practices in his reaction to the consumer when he complained.

Magistrates fined Backhouse £100 for each offence and ordered him to pay £93.24 in compensation, a surcharge of £34 and a contribution to costs of £1,500.

Following the case, Pembrokeshire County Council’s Lead Trading Standards Officer, Sandra McSparron, said: “Safety testing and certification is in place so that consumers are able to have confidence that items they buy are working and in a safe condition.

“Selling items that are clearly damaged and claiming that they have been appropriately tested undermines the processes put in place to keep consumers safe.

“By responding aggressively to the consumer’s complaints Backhouse aggravated the situation further.

“We are pleased to secure the convictions and hope this case sends a message to anyone considering using false certification on items they sell.”
 
---------------------------------------------------------------------------------------

Masnachwr wedi gwerthu tostiwr diffygiol gydag ardystiad diogelwch ffug

Canfuwyd yn ddiweddarach bod masnachwr eBay a werthodd dostiwr gyda phlwg wedi'i doddi yn honni bod gan ei gynhyrchion ardystiad profion diogelwch priodol.

Roedd Andrew Backhouse, o Wartling Close, St Leonards-on-sea, Hastings, yn masnachu fel gwerthwr busnes o'r enw 'deals-are-me' ar eBay, gan werthu tostwyr Dualit oedd wedi'u hadnewyddu yn bennaf.

Gwerthodd Backhouse dostiwr Dualit i ddefnyddiwr yn Sir Benfro am fwy na £80 a thâl postio.

Fodd bynnag, pan dderbyniwyd yr eitem, canfu'r prynwr fod y plwg wedi'i doddi ac nad oedd modd ei ddefnyddio.

Cwynodd y defnyddiwr wrth y gwerthwr ond fe'i cyhuddwyd ar gam o geisio twyllo'r masnachwr. Dywedodd Backhouse wrth y prynwr y byddai'n ei riportio i'r heddlu.

Cysylltodd y defnyddiwr â thîm Safonau Masnach Cyngor Sir Penfro a ddechreuodd ymchwiliad.

Yn Llys Ynadon Hastings ar ddydd Iau, 31 Mawrth, clywodd yr Ynadon fod Backhouse yn hysbysebu ei dostwyr fel rhai a werthwyd gyda thystysgrif PAT (Profion Cyfarpar Cludadwy).

Yn ei hysbysebion dywedodd: 'Mae fy holl beiriannau yn cael eu gwerthu gyda Thystysgrif Prawf PAT sy'n ddilys am flwyddyn... Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw "Adnewyddu / Gwerthwr" eBay nad yw'n cynnig Ardystiad PAT llawn. Gall unrhyw un roi sticer ar tostiwr gan honni ei fod yn ddiogel. Mynnwch gael Tystysgrif PAT y gellir ei gwirio gan brofwr cymwysedig bona-fide!'

Fodd bynnag, datgelodd y Cyngor nad oedd y dystysgrif PAT yn ddilys. 

Nid oedd NICEIC yn adnabod enw a chyfeiriad y profwr fel aelod cofrestredig, er bod ei Nod Masnach yn cael ei ddangos ar y dystysgrif PAT.

Cyfaddefodd Backhouse ddwy drosedd o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.

Plediodd yn euog i gamarwain yr achwynydd oherwydd y dystysgrif PAT ac am arferion ymosodol yn ei ymateb i'r defnyddiwr pan gwynodd.

Cafodd Backhouse ddirwy o £100 am bob trosedd a gorchmynnodd yr Ynadon iddo dalu £93.24 mewn iawndal, gordal o £34 a chyfraniad at gostau o £1,500.

Yn dilyn yr achos, dywedodd Prif Swyddog Safonau Masnach Cyngor Sir Penfro, Sandra McSparron: "Mae profion diogelwch ac ardystiad ar waith fel bod defnyddwyr yn gallu bod yn hyderus bod eitemau y maent yn eu prynu yn gweithio ac mewn cyflwr diogel.

"Mae gwerthu eitemau sy'n amlwg wedi'u difrodi a honni eu bod wedi cael eu profi'n briodol yn tanseilio'r prosesau a roddwyd ar waith i gadw defnyddwyr yn ddiogel.

"Drwy ymateb yn ymosodol i gwynion y defnyddiwr, gwaethygodd Backhouse y sefyllfa ymhellach.

"Rydym yn falch o gael yr euogfarnau ac yn gobeithio y bydd yr achos hwn yn anfon neges at unrhyw un sy'n ystyried defnyddio ardystiad ffug ar eitemau y maent yn eu gwerthu."