Wales Heads of Trading Standards

Improving Trading Standards in Wales

Penaethiaid Safonau Masnach Cymru Yn Gwella Safonau Masnach Yng Nghymru

Home pageNewsLatest news > News item

News item

Cwmbran resident caught selling counterfeit tobacco on Facebook / Dal dyn o Gwmbrân yn gwerthu tybaco ffug ar Facebook

A man has been successfully prosecuted by Torfaen Council’s Trading Standards team for selling counterfeit tobacco on Facebook.

Spencer Williams of 50 Rhymney Court, Thornhill, Cwmbran, pleaded guilty to the offence in Newport Magistrates Court last week. He was fined £160, and ordered to pay costs of £408.80, and a £34 victim surcharge.

Mr Williams’ business was discovered on Facebook by officers during their spot checks of social media selling platforms. These checks are routinely performed, in addition to visits to premises to ensure businesses are complying with laws intended to protect consumers.

A test purchase undertaken by the team revealed that the tobacco was not in the standardised packaging required by UK law. They were subject to laboratory testing, which confirmed they were counterfeit and could not legally be sold.

Officers applied for a warrant from the Magistrates’ Court to search Mr Williams’ property in Cwmbran. During their search they found a large amount of illegal tobacco ready for sale.

Councillor Mandy Owen, Executive Member for Environment, said: “The sentence is a clear indication of how seriously these offences are viewed by the Court. The sale of counterfeit goods is damaging to the health and wealth of our communities. Ingredients used in counterfeit tobacco can be highly dangerous to smokers. Genuine retailers are also affected from unfair trading competition, the impact of which could be heightened due to the pandemic.

“The Council is committed to supporting the local economy, and will work to ensure businesses can operate on a level playing field. It is a concern when people such as Mr Williams sell illegal goods, and we will continue to stamp out these practices.

“We would encourage anyone struggling to afford tobacco to consider giving up with the help of smoking cessation services, rather than turn to the illicit market.”

“Counterfeit tobacco can result in higher levels of tar, carbon monoxide and other harmful substances being inhaled, compared with genuine tobacco.”

Anybody with information on individuals selling counterfeit goods can contact Torfaen Trading Standards team on 01633 647623 or e-mail trading.standards@torfaen.gov.uk 
 
If you need help quitting smoking, contact Stop Smoking Wales on freephone 0800 085 2219 or visit the website. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Mae dyn wedi ei erlyn yn llwyddiannus gan dîm Safonau Masnach Cyngor Torfaen am werthu tybaco ffug ar Facebook.

Plediodd Spencer Williams o 50 Rhymney Court, Bryn Eithin, Cwmbrân, yn euog i’r drosedd yn Llys Ynadon Casnewydd yr wythnos ddiwethaf.  Cafodd ddirwy o £160 a’i orchymyn i dalu costau o £408.80, a gordal dioddefwyr o £34.

Cafodd busnes Mr Williams ei ddarganfod ar Facebook gan swyddogion oedd yn mynd trwy lwyfannau gwerthu cyfryngau cymdeithasol.  Mae swyddogion yn gwneud hyn yn ôl trefn arferol, yn ogystal ag ymweliadau i sicrhau fod busnesau’n cydymffurfio â chyfreithiau sydd â’r bwriad o warchod defnyddwyr.

Dangosodd pryniant prawf gan y tîm nad oedd y tybaco mewn pecyn safonol gofynnol.  Cafwyd prawf mewn labordy, a gadarnhaodd eu bod yn ffug ac nad oedd modd eu gwerthu’n gyfreithlon.

Gwnaeth swyddogion gais ar warant gan Lys yr Ynadon i chwilio eiddo Mr Williams yng Nghwmbrân.  Yn ystod y chwilio, daethon nhw o hyd i swm sylweddol o dybaco ffug yn barod i’w werthu.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae’r ddedfryd yn dangos yn glir pa mor ddifrifol mae’r troseddau yma ym marn y Llys. Mae gwerthiant nwyddau ffug yn niweidio iechyd a chyfoeth ein cymunedau.  Mae’r hyn sy’n cael ei gynnwys mewn tybaco ffug yn gallu bod yn hynod niweidiol i bobl sy’n smygu. Mae effaith hefyd ar werthwyr cyfreithlon trwy gystadleuaeth annheg yn y fasnach, a gall effaith yn fod yn fwy oherwydd y pandemig.

“Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gefnogi’r economi leol, a bydd yn gweithio i sicrhau fod busnesau’n cystadlu’n gyfartal. Mae’n bryder pan fo pobl fel Mr Williams yn gwerthu nwyddau ffug, a byddwn yn parhau i geisio cael gwared ar arferion o’r fath.

“Rydym yn annog unrhyw un sy’n cael trafferth fforddio tybaco i ystyried rhoi’r gorau i ysmygu gyda chymorth gwasanaethau priodol, yn hytrach na throi at y farchnad anghyfreithlon.”

“Gall tybaco ffug arwain at anadlu lefelau uwch o dar, carbon monocsid a sylweddau niweidiol eraill, o’u cymharu â thybaco go iawn.”

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth am unigolion sy’n gwerthu nwyddau ffug gysylltu â thîm Safonau Masnach Torfaen ar 01633 647623  neu drwy ddanfon e-bost at trading.standards@torfaen.gov.uk 

Os ydych chi angen cymorth i stopio ysmygu, cysylltwch â Stopio Smygu Cymru ar radffôn 0800 085 2219 neu ewch at y wefan.